BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 241/TCT-CC
V/v trả lời vướng mắc về thuế nhà thầu.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Côngty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2
(Địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 364/CV ngày06/10/2014 của Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2 (Sau đây gọi tắt là “Công ty”)về việc đề nghị không thu thuế nhà thầu đối với trường hợp Công ty mua linhkiện, khung gầm, động cơ ô tô của nhà thầu nước ngoài có kèm theo bảo hành. Vềvấn đề này, sau khi báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo của Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các tài liệu thực tế do Cục Thuế TP Hà Nộicung cấp sau khi Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4137/TCT-CC về việc mualinh kiện, khung gầm, động cơ ô tô có cam kết bảo hành sản phẩm của nhà thầunước ngoài có trong hồ sơ thanh tra Công ty. Theo đó, điều khoản bảo hành trongcác hợp đồng với nhà thầu được thực hiện duy nhất dưới hình thức đổi linh kiện,vật tư khi linh kiện, khung gầm, động cơ đã nhập khẩu bị lỗi, hỏng trong thờihạn bảo hành (nhưng thực tế chưa phát sinh việc phải đổi linh kiện lỗi, hỏng). Căncứ quy định tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoàikinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (văn bản có hiệu lực thihành tương ứng với thời kỳ Công ty được thanh tra) và thực tế nêu trên, Tổngcục Thuế xác định nghĩa vụ thuế nhà thầu đối với trường hợp của Công ty như sau:

- Thuế TNDN đối với khoản thu nhập phát sinh tạiViệt Nam khi cung cấp linh kiện, khung gầm, động cơ ô tô có cam kết bảo hành củaNhà thầu nước ngoài, Công ty có nghĩa vụ kê khai và nộp thay cho nhà thầu theotỷ lệ ấn định đối với hoạt động thương mại.

- Thuế GTGT đã thu tại khâu nhập khẩu trên toàn bộgiá trị hàng hóa và giá trị bảo hành và theo báo cáo của Công ty thực tế khôngphát sinh trường hợp phải đổi linh kiện, do đó, nhà thầu nước ngoài không phátsinh nghĩa vụ thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty và Cục Thuế thànhphố Hà Nội được biết và xác định lại nghĩa vụ thuế nhà thầu tại Biên bản thanhtra thuế ngày 13/12/2013 theo nội dung hướng dẫn tại công văn này và các vănbản quy phạm pháp luật tương ứng với thời kỳ thanh tra. Công văn này thay thếcông văn số 4137/TCT-CC ngày 24/9/2014 của Tổng cục Thuế./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Cục thuế TP Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, CC (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA
Nguyễn Quang Tiến