BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/TCT-TNCN
V/v nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận QSD đất

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2012

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang.

Trả lời công văn số 2366/CT-THNVDTngày 16/9/2011 của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang phản ánh vướng mắc chính sách thuếthu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí trước bạ đối với chuyển nhượng bất động sản.Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế TNCN với chuyển nhượngbất động sản.

Tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTCngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuêthu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cánhân hướng dẫn bổ sung vào cuối Khoản 3, Phần Đ Thông tư số 84/2008/TT-BTC quiđịnh:

" Đối với trường hợp người sửdụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/01/2009 nay nộp hồ sơ hợp lệ xincấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thấm quyền chấpthuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ truy thu 01 lần thuế thu nhậpcá nhân của lần chuyển nhượng cuối cùng, các lần chuyển nhượng trước đó khôngthực hiện truy thu thuế.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, ông HoàngVăn Đức là người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng của bà Trần Thị Nhungnăm 2002. Nay ông Đức nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đượccơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng thì ông Đức phải nộp thuế thu nhập cá nhân (01 lần không phạt).

2. Về lệ phí trước bạ:

Tại Điều 2 Thông tư số 124/2011/TT-BTCngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ qui định:

“Tổ chức cá nhân (bao gồm có tổ chức,cá nhân người nước ngoài) có các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạnêu tại Điều 1 Thông tư này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu,quyên sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

Căn cứ vào hướng dẫn trên, ông HoàngVăn Đức thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất cho thuê đất do nhận chuyển nhượngcủa bà Trần Thị Nhung thì ông Đức là người phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng kýquyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Tuyên Quang được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp Chế;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường