BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
Số: 2411/TCT-KK
V/v: Hoàn thuế giá trị gia tăng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Trả lời công văn số 2992/CT-KTr2 ngày 9/4/2012 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Chi nhánh Tổng Công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư - Công ty cổ phần - Xí nghiệp xăng dầu PETEC Cái Mép (Mã số thuế 0300649476-037), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ điểm 1.1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Điểm 2.5 Phụ lục 4 Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, thì:
- Điều kiện hoàn thuế GTGT là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề); có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.
- Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính … nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính.
Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên và kết quả kiểm tra thực tế tại trụ sở Chi nhánh Tổng Công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư - Công ty cổ phần - Xí nghiệp xăng dầu PETEC Cái Mép để xem xét. Trường hợp Chi nhánh Tổng Công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư - Công ty cổ phần - Xí nghiệp xăng dầu PETEC Cái Mép (dưới đây viết tắt là Chi nhánh) là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty thương mại và kỹ thuật và đầu tư đề nghị hoàn thuế GTGT kỳ từ tháng 11/2011 đến tháng 01/2012, Chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu; Theo báo cáo của Cục Thuế hàng hóa đầu vào, đầu ra của Chi nhánh toàn bộ không có hợp đồng, không thanh toán và chỉ là luân chuyển nội bộ thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Do Tổng công ty xuất các hóa đơn GTGT không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế theo quy định hiện hành (không có hợp đồng, không thanh toán qua ngân hàng, không thanh toán bù trù, không tổ chức công tác kế toán đầy đủ chi phí đầu vào, doanh thu đầu ra) thì không được hoàn thuế GTGT.
Kể từ tháng 02/2012, nếu Chi nhánh Tổng Công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư - Công ty cổ phần - Xí nghiệp xăng dầu PETEC Cái Mép đã hoàn thiện tổ chức bộ phận kế toán, đủ nghiệp vụ ghi chép đầy đủ doanh thu đầu ra, chi phí đầu vào, Chi nhánh trực tiếp ký hợp đồng mua hàng hóa và thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo mã số thuế của Chi nhánh, đăng ký thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hàng hóa đầu vào do Tổng công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh xuất điều chuyển nội bộ cho Chi nhánh sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau theo đúng hướng dẫn tại điểm 2.6 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì Chi nhánh thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của Tổng công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư xuất cho.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty TM KT&ĐT;
- Vụ: PC (BTC);
- Các Vụ: PC, CS;
- Lưu: VT, KK (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường