BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
V/v: Hướng dẫn chính sách thuế TNCN.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang.
Trả lời công văn số 3085/CT-TNCN ngày 14/06/2011 của Cục Thuế tỉnh An Giang về chính sách thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ thù lao (dưới hình thức tiền hoa hồng, tiền thưởng và từ các dịch vụ khác) do giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, khoản thu nhập này được xác định là tiền công tiền lương hay thu nhập từ kinh doanh? Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Điểm 2.2 Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân:
“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công:
c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng môi giới, tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật: tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút do viết sách, báo, dịch tài liệu,…; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao,…; tiền thu được từ các dịch vụ quảng cáo và từ các dịch vụ khác.”
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Ông Huỳnh Anh Kiệt có thu nhập từ thù lao (dưới hình thức tiền hoa hồng, tiền thưởng và từ các dịch vụ khác) do giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, có ký hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH DuPont Việt Nam từ 16/10/2007 cho đến nay thì khoản thu nhập này được xác định là thu nhập từ tiền lương tiền công.
Trường hợp Ông Huỳnh Anh Kiệt chỉ có thu nhập ở Công ty TNHH DuPont Việt Nam thì Ông có thể ủy quyền cho Công ty TNHH DuPont Việt Nam quyết toán thay mình.
Trường hợp Ông Huỳnh Anh Kiệt có thu nhập ở nhiều nơi mà chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh ở đâu thì Ông nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế nơi Ông cư trú.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh An Giang được biết./.

>> Xem thêm:  Giá đất tối ưu được đền bù khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại Hà nội ? Hỗ trợ thu hồi đất

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (2b);
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Tính tương xứng trong đền bù đất tái định cư đối với nhiều hộ gia đình sống cùng nhau trên địa bàn ?