BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2412/LĐTBXH-LĐTL
V/v thù lao đối với viên chức quản lý

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: SởLao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 8841/SLĐTBXH-LĐ ngày 01/7/2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phốHồ Chí Minh về thù lao đối với viên chức quản lý, Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ và Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của BộLao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thùlao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty,Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giámđốc,Kế toán trưởng trong công ty tráchnhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì viên chức quản lýchuyên trách được hưởng tiền lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kếtquả quản lý, điều hành; viên chức quản lý không chuyên trách được hưởng thù laotheo công việc và thời gian làm việc nhưng không vượt quá 20% tiền lương củaviên chức quản lý chuyên trách tương ứng. Vì vậy, trường hợp Giám đốc, Phó giámđốc kiêm thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên thì hưởng lương theochức danh Giám đốc, Phó giám đốc và hưởng thù lao theo công việc và thời gian làmviệc nhưng không vượt quá 20% tiền lương của thành viên chuyên trách Hội đồngthành viên. Mức thù lao của thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viêndo công ty quyết định song phải bảo đảm cân đối hợp lý tiền lương, thu nhập củacác viên chức quản lý trong nội bộ công ty.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sởbiết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh