BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2412/TCT-TNCN
V/v Vướng mắc về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Kiên Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 509/CT-THNVDTngày 19/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc“kê khai giảm trừ giacảnh cho người phụ thuộc”. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm d.4, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“d) Người phụ thuộc bao gồm:...

d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa màngười nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm:

d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộpthuế.

d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; côruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

d.4.3) Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: concủa anh ruột, chị ruột, em ruột.

d.4.4) Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theoquy định của pháp luật.”

- Tại điểm g.4, khoản 1, Điều 9 Thông tư số111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“g) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc....

g.4) Đối với các cá nhân khác theo hướng dẫn tạitiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này hồ sơ chứng minh gồm:

g.4.1) Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấykhai sinh.

g.4.2) Các giấy tờ hợp pháp để xác định tráchnhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật. ...

Các giấy tờ hợp pháp tại tiết g.4.2, điểm g, khoản1, Điều này là bất kỳ giấy tờ pháp lý nào xác định được mối quan hệ của ngườinộp thuế với người phụ thuộc như:

- Bản chụp giấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡngtheo quy định của pháp luật (nếu có).

- Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu).

- Bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc(nếu không cùng sổ hộ khẩu).

- Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu banhành kèm theo văn bản hướng dẫn về quảnlý thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dâncấp xã nơi người nộp thuế cư trú về việc người phụ thuộc đang sống cùng.

- Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu banhành kèm theo văn bản hướng dẫn về quảnlý thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dâncấp xã nơi người phụ thuộc đang cư trú về việc người phụ thuộc hiện đang cư trútại địa phương và không có ai nuôi dưỡng (trường hợp không sống cùng).”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế nhấttrí với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, trường hợp bác dâu (bà Trần ThịĐi) không được tính giảm trừ gia cảnh cho ông Nguyễn Thái Việt theo quy địnhtại điểm d.4, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giangđược biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách;
- Vụ Pháp chế;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh