VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2412/VPCP-KTTH
V/v: thay đổi địa điểm trụ sở làm việc của NHCSXH

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thành phố Hà Nội;
- Ngân hàng Chính sách xã hội.

Xét đề nghị của Ngân hàng Chínhsách xã hội tại văn bản số 29/HĐQT-TTr ngày 10 tháng 4 năm 2009 về việc thayđổi địa điểm làm việc của Trụ sở chính Ngân hàng Chính sách xã hội, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý việc Ngân hàng Chính sáchxã hội được chuyển và đặt trụ sở làm việc của Hội sở chính tại địa điểm khuCC5, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, kểtừ ngày 04 tháng 5 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng