BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2413/BTC-TCT
V/v phạm vi Kho bạc nhà nước thực hiện khấu trừ thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 8912/UBND-TM ngày 30/12/2020 của y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc vướng mắc trong khấu trừ thuế giá trị gia tăng vãng lai 2%. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Trên cơ sở tổng hợp phản ánh vướng mắc của một số địa phương về phạm vi Kho bạc nhà nước thực hiện khu trừ thuế giá trị gia tăng 2% đi với công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước khi Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5406/BTC-TCT ngày 23/4/2015 hướng dẫn bổ sung Kho bạc nhà nước không thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với một số trường hợp cụ thể (văn bản đính kèm).

Hiện nay, Bộ Tài chính đã tổng hợp các trường hp Kho bạc nhà nước thực hiện khấu trừ tiền thuế GTGT của các nhà thầu khi thực hiện thủ tục thanh toán vn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước cho chủ đầu tư tại điểm d.3 khoản 2 Điều 17 dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một s điu của Luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều của Luật Quản lý thuế (trong đó có bãi bỏ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) và đã gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị tại Công văn số 1914/BTC-TCT ngày 25/02/2021 của Bộ Tài chính.

Trong khi Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế chưa được ban hành, Bộ Tài chính đề nghị trước mắt thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 8912/UBND-TM ngày 30/12/2020 nêu trên và kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư nêu trên của Bộ Tài chính./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CST,
KBNN, NSNN (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Website: BTC, TCT;
- Lưu: VT; TCT (VT, KK)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà