BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2414/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất 01 xe ô tô của ĐSQ Lào tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Nghệ An;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được cônghàm số 361/ELH ngày 03/4/2013 của Đại sứ quán Lào tại Hà Nội về việc đề nghịđược sử dụng bản sao tờ khai nhập khẩu phi mậu dịch để làm thủ tục tái xuất 01chiếc xe ôtô hiệu Toyota Hiace, 15 chỗ ngồi, sản xuất năm 2003, số khung JTCFR119337011271, số máy 2RZ3112335 của Đại sứ quán, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Trên cơ sở báo cáo của Cục Hảiquan tỉnh Nghệ An tại công văn số 829/HQNA-NV ngày 16/4/2013 và công văn số 870/HQNA-NV ngày 24/4/2013; để tạo điều kiện thuận lợi cho Đại sứ quán Lào tạiHà Nội, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An xem xét, giải quyết thủ tục tái xuấtchiếc xe ôtô nêu trên theo quy định tại khoản 3, mục II Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2001 của Tổng cục Hải quan. Hồ sơ tái xuất xe chấpnhận bản sao y bản chính "bản Hải quan lưu" tờ khai hàng hóa nhậpkhẩu phi mậu dịch số 150N/ÔTÔ-PMD ngày 19/9/2003 của Chi cục Hải quan cửa khẩucảng Hải Phòng Khu vực 3 thay thế bản chính tờ khai "dùng cho tái xuất".

2. Đề nghị Cục Hải quan thành phốHải Phòng thông báo việc mất tờ khai số 150N/ÔTÔ-PMD nêu trên theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo nộidung trên để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đượcbiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- ĐSQ CHDCND Lào tại HN (đ/c: 22 Trần Bình Trọng, HN; thay phúc đáp công hàm số 361/ELH ngày 03/4/2013);
- Cục HQ TPHN (để thanh khoản giấy phép NK);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh