BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2415/TCT-CS
V/v: giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời Công văn số 2757/CT-THNVDT ngày 29/05/2015của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc vướng mắc hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ đốivới đất thuê nộp tiền thuê đất một lần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 7, Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:

“Điều 4. Các trường hợp không phảinộp lệ phí trước bạ

7. Đất thuê của Nhà nước hoặcthuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp tổ chức, cánhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất, hình thức trả tiền thuêđất một lần cho cả thời gian thuê đất không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăngký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tạiKhoản 7 Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP nêutrên.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắcthì đề nghị Cục Thuế có vănbản đề nghịhướng dẫn không đặt tình huống như nêu tại Công văn số 2757/CT-THNVDT ngày 29/05/2015.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đượcbiết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ