BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2415/TCT-KK
V/v kê khai, nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển nông thôn
(Đ/c: Tòa nhà Sông Hồng, thôn Phượng Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội)

Trả lời công văn số 19/CV-PTNT của Công ty cổ phầntư vấn đầu tư và phát triển nông thôn về việc kê khai, nộp thuế giá trị giatăng (GTGT) đối với cơ sở sản xuất trực thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm d, Khoản 1, Điều 10 Thông tưsố 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính; Điểm d, Khoản 1, Điều 11Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khaithuế GTGT:

“d) Trường hợp người nộp thuếkê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (baogồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanhthu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phốnơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộccó hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tạiđịa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cảxuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơngiá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộckhông thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế thực hiện khai thuế tạitrụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc.Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trựcthuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trêndoanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra. Việc xác địnhdoanh thu của sản phẩm sản xuất ra đượcxác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặcdoanh thu của sản phẩm cùng loại tại địaphương nơi có cơ sở sản xuất...”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợpCông ty cổ phần tư vấn đầu tư vàphát triển nông thôn (trụ sở tại thành phố Hà Nội), có cơ sở sản xuất là Nhàmáy gạch Tuynel tại tỉnh Thái Bình, cơ sở sản xuất không thực hiện hạch toán kếtoán, sản phẩm sản xuất ra do trụ sở chính xuất bán thì Công ty cổ phần tư vấnđầu tư và phát triển nông thôn thực hiện khai thuế GTGT tại Hà Nội và nộp thuếGTGT cho tỉnh Thái Bình nơi có nhà máy theo hướng dẫn tại Điểm d, Khoản 1, Điều10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC và Điểm d, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tycổ phần tư vấn đầu tư và phát triển nông thôn biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, PC (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Thái Bình;
- Cục Thuế TP.
Hà Nội;
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương