Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 2416/TCHQ-KTTT
NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHƯƠNG THỨC
THANH TOÁN QUỐC TẾ

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhậnđược Công văn của một số doanh nghiệp phản ánh vướng mắc trong quá trình thựchiện Thông tư 92/1999/TT-BTC ngày 24/7/1999. Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tạiCông văn số 5014 TC/TCT ngày 01/06/2001. Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất như sau:

Điều kiện thanh toán qua ngân hàng thực hiện bằng phươngthức thanh toán quốc tế: "TTr" để làm cơ sở xác định giá tính thuếtheo giá ghi trên hợp đồng quy định tại Thông tư 92/1999/TT-BTC ngày 24/7/1999của Bộ Tài chính bao gồm các hình thức sau:

1. Điện chuyển tiền (Telegraphic Transfer) được viết tắt làTTr hoặc TT;

2. Chuyển bồi hoàn tiền bằng điện (Telegraphic TransferReimbursement) được viết tắt là TTR;

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết và thực hiện.