BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2416/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời Công văn số 885/CT-THNVDT đềngày 14/05/2015 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh vềviệc vướng mắc miễn tiền thuê đất của Công ty cổ phần khai thác đá Hưng Thịnhđể thực hiện Dự án khai thác và chế biến đá xây dựng, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất của CụcThuế tỉnh Hà Tĩnh nêu tại Công văn số 885/CT-THNVDT đề ngày 14/05/2015, Tổngcục Thuế đã ban hành Công văn số 3848/TCT-CS ngày 08/09/2014 gửi Cục Thuế tỉnhLạng Sơn (đính kèm).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh căn cứ hướng dẫn tạiCông văn số 3848/TCT-CS nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đượcbiết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ