BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2417/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ đất nông nghiệp gắn liền với đất ở.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa ThiênHuế.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 02/HĐND10 ngày13/4/2015 của Hội đồng Nhân dân huyện A Lưới về thu lệ phí trước bạ khi cấpGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 4, 6, Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định cáctrường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ: “4.Đất được Nhà nước giao hoặc công nhận sử dụng vào mục đích sản xuất nôngnghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối.

5. Đất nông nghiệp chuyển đổi quyềnsử dụng giữa các hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương chung về dồn điền đổithửa.

6. Đất nông nghiệp do hộ gia đình,cá nhân tự khai hoang được cơ quan nhà nước có thẩmquyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.”

- Tại khoản 4, 6, Điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTCngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định cáctrường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ:

“4. Đất được Nhà nước giao hoặc côngnhận sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sảnvà làm muối.

Trường hợp này người sử dụng đấtphải xuất trình bản sao quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền vềviệc giao đất hoặc công nhận đất sử dụngvào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối.

5. Đất nông nghiệp chuyển đổi quyềnsử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương chung về “dồn điềnđổi thửa” theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp này người sử dụng đấtphải xuất trình xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đấtđược chuyển đổi quyền sử dụng hoặc nơi cư trú của người sử dụng đất.

6. Đất nông nghiệp do hộ gia đình,cá nhân tự khai hoang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất.

Trường hợp này người sử dụng đấtphải xuất trình xác nhận của Ủy ban nhândân xã, phường, thị trấn nơi có đất được khai hoang hoặc nơi cư trú của ngườisử dụng đất.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất cho thửa đất có hai phần: một phần diện tích đất đang sử dụng làm đấtở, một phần diện tích đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận là đấtsử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, thì phần diện tích được công nhận làđất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp không phải nộp lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thừa ThiênHuế được biết, hướng dẫn Chi cục Thuế huyện A Lưới thực hiện đúng quy định./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Nhân dân huyện A Lưới;
- Chi cục Thuế huyện A Lưới;
- Vụ PC; CST;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ