BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
V/v: Chính sách thuế nhà thầu đối với dự án ODA vay của Chính phủ Bỉ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội
Trả lời công văn số 574/TNHH ngày 14/5/2012 của Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội đề nghị được miễn giảm một số loại thuế cho nhà cung cấp để thực hiện dự án Xây dựng và cải tạo 03 trạm bơm thoát nước Cổ Nhuế, Đồng Bông 1 và Đồng Bông 2 khu vực phía Tây Hà Nội bằng nguồn vốn ODA của Chính Phủ Bỉ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại Điểm 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Mục III Phần A Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 31/1/2008 quy định về chính sách thuế đối với Nhà thầu chính, nhà thầu phụ thực hiện dự án ODA vay như sau:
"3.1. Thuế NK, thuế XK, Thuế TTĐB, thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu:
Nhà thầu chính, nhà thầu phụ nhập khẩu hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng ký với Chủ dự án ODA vay nộp thuế NK, thuế TTĐB (nếu có), thuế GTGT theo quy định của Luật thuế XK, thuế NK, Luật thuế TTĐB, Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
3.2. Thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế, phí, lệ phí khác đối với cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam:
Nhà thầu chính cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Chủ dự án ODA vay phải nộp thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của luật pháp thuế, phí, lệ phí.
Nhà thầu phụ cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nhà thầu chính của dự án ODA vay nộp thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế khác theo quy định của luật pháp thuế, phí, lệ phí.
Nhà thầu chính nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam nếu nhận được thanh toán trực tiếp từ Nhà tài trợ thì nhà thầu chính nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm chuyển tiền thuế phải nộp cho Chủ dự án ODA vay hoặc nhà thầu chính nước ngoài để nộp thuế thay cho nhà thầu chính nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
3.3. Nhà thầu chính cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Chủ đầu tư ODA vay không được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ để thực hiện hợp đồng ký với Chủ dự án ODA vay như hướng dẫn tại Điểm 4, Mục V Thông tư này. Nhà thầu chính sẽ được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nếu đáp ứng các điều kiện, thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT.
3.4. Cá nhân làm việc cho nhà thầu chính, nhà thầu phụ phải nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật về thuế TNCN."
- Tại Điểm 3 Mục V Thông tư số 123/2007/TT-BTC quy định về việc thực hiện các điều ước quốc tế:
"Trường hợp tại điều ước quốc tế (kể cả điều ước quốc tế về ODA) mà Chính phủ Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định về thuế liên quan đến việc thực hiện một dự án ODA cụ thể, khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì việc áp dụng chính sách thuế đối với dự án ODA đó thực hiện theo các điều ước quốc tế đã ký kết."
- Tại Điểm 1 Mục I Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 quy định về đối tượng áp dụng:
"1. Thông tư này áp dụng đối với
Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau (trừ đối tượng nêu tại Mục II Phần A Thông tư này):
- Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa họ với tổ chức, cá nhân Việt Nam.
- Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa họ với Nhà thầu nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu."
Tại Hiệp định tín dụng ký giữa Bộ Tài chính Việt Nam với Ngân hàng BNP Paribas Fortis của Bỉ ngày 13/3/2012 để tài trợ cho Dự án không có bất kỳ cam kết gì về việc phía Việt Nam sẽ có ưu đãi đặc biệt về thuế (miễn, giảm thuế) đối với dự án.
Căn cứ các quy định trên và căn cứ Hiệp định tín dụng giữa Bộ Tài chính Việt Nam với Ngân hàng BNP Paribas Fortis của Bỉ, trường hợp Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài của Bỉ để thực hiện dự án Xây dựng và cải tạo 3 trạm bơm thoát nước Cổ Nhuế, Đồng Bông 1 và Đồng Bông 2 khu vực phía Tây Hà Nội sử dụng vốn ODA vay của Chính phủ Bỉ thì nhà thầu nước ngoài phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế TNDN, GTGT, TNCN và các loại thuế, phí lệ phí khác theo quy định tại Thông tư số 123/2007/TT-BTC và 134/2008/TT-BTC nêu trên.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Hà Nội;
- Cục QLN&TCĐN;
- Vụ CST, PC(BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn