VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2418/VPCP-QHQT
V/v ký Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa hai Chính phủ Việt Nam và Ô-man

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư tại văn bản số 2060/TTr-BKH ngày 31 tháng 3 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ cóý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung bản dự thảo Hiệpđịnh giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vươngquốc Ô-man về Khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau kèm theo văn bản trên.

2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ Kế hoạch vàĐầu tư đại diện cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệpđịnh trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Vương quốc Ô-man.

3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủyquyền và hoàn tất các thủ tục cần thiết khác theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, KTTH, TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc