BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2419/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận để cơ bản hoàn thành trong năm 2013 theo yêu cầu của Quốc hội khóa XIII

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hiện nay, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với một số loạiđất của cả nước còn đạt thấp, nhất là đất chuyên dùng mới đạt 60,5% diện tíchcần cấp, trong đó còn 48 tỉnh đạt dưới 80%; đất ở đô thị mới đạt 63,5% diệntích cần cấp, trong đó còn 39 tỉnh đạt dưới 80%; đất ở nông thôn đạt 83,8% diệntích cần cấp nhưng vẫn còn 26 tỉnh đạt dưới 80%; đất sản xuất nông nghiệp đạt85,2% diện tích cần cấp nhưng vẫn còn 23 tỉnh đạt dưới 80% (tỷ lệ cấp Giấychứng nhận các loại đất của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có phụlục kèm theo).

Để hoàn thành cấp Giấy chứng nhận vào năm 2013theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóaXIII, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giảipháp để đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận ở địa phương theo đúng chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 và Côngvăn số 3987/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môitrường, trong đó cần khẩn trương, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải phápsau:

- Rà soát, thống kê các trường hợp chưa cấp Giấychứng nhận ở từng xã, phường, thị trấn; xác định rõ nguyên nhân tồn đọng, banhành quy định cụ thể để tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận ở địaphương; giao chỉ tiêu kế hoạch cấp Giấy chứng nhận cho từng huyện, xã và cácVăn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải thực hiện trong năm 2012 và năm 2013.

- Nhanh chóng kiện toàn, tăng cường nhân lực chohệ thống các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp, nhất là cấp huyện; bốtrí đủ kinh phí từ ngân sách (bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sửdụng đất, tiền thuê đất của tỉnh) cho việc cấp Giấy chứng nhận ở địa phương;tập trung chỉ đạo thực hiện đối với các xã, phường, thị trấn chậm cấp Giấychứng nhận.

- Trong hai năm 2012 và 2013 phải ưu tiên kinhphí cho thực hiện cấp giấy chứng nhận lần đầu để cơ bản hoàn thành vào năm2013; việc đo vẽ bản đồ địa chính phải gắn với việc cấp Giấy chứng nhận; chưađặt mục tiêu cấp đổi Giấy chứng nhận nếu địa phương còn nhiều xã, phường, thịtrấn, nhiều loại đất có tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận

đạt thấp (dưới 80%); hạn chế đo vẽ bản đồ địachính đối với loại đất và địa bàn đã cơ bản hoàn thành cấp Giấy chứng nhận kểcả trường hợp đã có thiết kế kỹ thuật và dự toán đo vẽ bản đồ địa chính đượcduyệt nhưng chưa triển khai.

- Nơi đã có bản đồ địa chính phải sử dụng triệtđể cho cấp Giấy chứng nhận; nơi chưa có bản đồ địa chính thì tận dụng các loạibản đồ, sơ đồ giải thửa cũ, bản đồ quy hoạch xây dựng chi tiết hoặc thực hiệntrích đo địa chính thửa đất để cấp Giấy chứng nhận mà không chờ đo vẽ bản đồđịa chính. Đối với các tổ chức sử dụng đất, cần sử dụng triệt để kết quả tríchđo địa chính theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủtướng Chính phủ để cấp Giấy chứng nhận.

- Các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cầnphối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã chủ động tổ chức cho người sử dụng đất kêkhai đăng ký đất đai mà không thụ động chờ người sử dụng đất đến làm thủ tụcđăng ký như trước đây. Việc xét duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận của cấp huyệnphải được thực hiện lồng ghép, đồng thời với quá trình thẩm tra, xét duyệt củacấp xã để bảo đảm thời gian cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Cấp Giấy chứng nhận là một nhiệm vụ có ý nghĩarất quan trọng trong quản lý, sử dụng đất đai nhưng rất khó khăn, phức tạp, đềnghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạosát sao; thường xuyên kiểm tra, đánh giá sát tình hình, giải quyết kịp thờinhững khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; báo cáo tình hình thựchiện theo định kỳ từng quý (trước ngày 20 tháng cuối quý) và báo cáo sơ kết 1năm thực hiện Chỉ thị 1474/CT-TTg gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày30 tháng 8 năm 2012 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn,vướng mắc vượt quá thẩm quyền của địa phương, cần phản ánh kịp thời về Bộ Tàinguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan để hướng dẫn thực hiện thốngnhất./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTCP Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp chỉ đạo);
- Sở TNMT các tỉnh, thành phố;
- Website: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản l
‎‎ý đất đai;
- Lưu VT, TCQLĐĐ (VPTH, CĐKTK).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang