BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2419/TCHQ-KTTT
V/v: thay thế phương thức thanh toán

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009

Kính gửi:

Công ty Pantra Techseal Vina
(Cụm công nghiệp Thiện Tân – Thanh Phú – Vũng Cửu – Đồng Nai)

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 0903001 ngày 11/3/2009 của Công ty PantraTechseal Vina về vướng mắc trong việc thay đổi hình thức thanh toán hàng xuấtkhẩu được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căncứ Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của BộTài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

-Việc thanh toán giữa người xuất khẩu của Việt Nam và phía nước ngoài thực hiệnbằng hình thức bù trừ công nợ (bù trừ giữa giá trị hàng hóa xuất khẩu hoặc tiềncông gia công hàng hóa xuất khẩu với giá trị hàng hóa, dịch vụ mua của phíanước ngoài) đã được quy định tại điểm 2.6 Phụ lục I Thông tư số 59/2007/TT-BTC .

-Trường hợp phương thức thanh toán thay đổi so với phương thức đã thỏa thuậntrên hợp đồng xuất khẩu, người xuất khẩu phải cung cấp văn bản thông báo thayđổi hình thức thanh toán của người mua nước ngoài trước thời hạn thanh toánthỏa thuận trên hợp đồng.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty Pantra Techseal Vina biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông