BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 242/BNN-KHCN
V/v đề xuất mức ô nhiễm, tồn dư tối đa về sinh học, hóa học đối với hoạt chất cần kiểm soát

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộtrưởng tại cuộc họp về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và vật tư nôngnghiệp ngày 6 tháng 2 năm 2012, đề nghị các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngànhrà soát và đề xuất mức ô nhiễm, tồn dư tối đa về sinh học, hóa học đối với mộtsố hoạt chất trong sản phẩm nông sản và vật tư nông nghiệp thuộc trách nhiệmquản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mà Việt Nam (Thông tư 68/2010/TT-BNNPTNT Quyết định 46/2007/QĐ-BYT ) và Codex chưa có quy định. Đềxuất gửi về Bộ (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) bằng văn bản và fileđiện tử đến địa chỉ E-mail: [email protected], trước ngày 11/2/2012, cụ thể nhưsau:

TT

Tên sản phẩm, vật tư nông nghiệp

Tên hoạt chất cần kiểm soát

Đề xuất mức dư lượng tối đa cho phép (ghi rõ đơn vị tính)

Ghi chú

1

2

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để bc);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng