TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 242/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty CP chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Đ/chỉ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P8, Q.3
Mã số thuế: 0304579068

Trả lời văn thư số 554/2012/CV-SBS ngày 24/12/2012 của Côngty về chính sách thuế, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5a Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày28/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lýthuế:

“Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, ngườinộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫngây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơkhai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, khôngphụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trướckhi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanhtra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty đã được cơ quanthuế thanh tra thuế niên độ 2009 thì số thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanhnghiệp đã nộp năm 2009 do lập trùng (02 lần) hóa đơn xuất giao cho khách hàng,Công ty không được kê khai điều chỉnh giảm tại niên độ 2009 hoặc niên độ 2012(năm phát hiện sai sót).

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT 3;
- P.PC;
- Web;
- Lưu (TTHT, HC).
3064-318980/12 KL

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga