BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 242/KL-TCCB
V/v Xây dựng cơ sở dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2001

Kính gửi: Các Chi Cục Kiểm Lâm

Thực hiện Chỉ thị 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ tr­ưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, Các Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng dự án, trong đó phần lớn đã đ­ợc UBND tỉnh phê duyệt và đang triển khai thực hiện.

Tưr­ớc khi Cục Kiểm lâm tham m­ưu để Bộ ban hành quy phạm kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng thống nhất trong toàn quốc, Cục yêu cầu các Chi cục Kiểm lâm xây dựng cơ sở dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp tuân theo chuẩn thống nhất sau đây:

1. Cơ sở dữ liệu: Sử dụng phần mềm DBR.APP do Cục Kiểm lâm lập để nhập phiếu kiểm kê 02, l­u trữ và cập nhật diễn biến rừng hàng năm. Phần mềm này có thể tải về từ trang WEB Kiểm lâm trên mạng Agrunet của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo địa chỉ: http://www.kiemlam.vn/

2. Bản đồ:

- Sử dụng phần mềm Microstation để số hoá bản đồ, phần mềm Mapinfo để quản lý và in ấn.

- Thành quả bản đồ sau khi đ­ợc số hoá:

+ Các bản đồ xã, huyện tỉnh đ­ợc quét bằng Scanner d­ới dạng ảnh

+ Các lớp bản đồ xã, huyện tỉnh d­ới dạng format của Microstation (.dgn)

+ Các lớp bản đồ xã, huyện tỉnh d­ới dạng format của Mapinfo

3. Đề nghị các Chi cục Kiểm lâm ch­a đ­ược đào tạo các phần mềm nói trên kịp thời báo cáo về Cục để lập kế hoạch đào tạo.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT,TH

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM
Nguyễn Bá Thụ