BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2420/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Công ty cổ phần Vinh Nam.
(Đ/c: Lô
II-3, đường số 13, Nhóm CN II, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số 03/VAM ngày 15/3/2016 của Công ty cổ phần Vinh Nam (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại Máy lọc nước biển cho giàn khoan dầu khí.Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

Hồ sơ xác định trước mã số:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.

Đối chiếu với quy định trên thì hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên. Cụ thể: Đơn đề nghị xác định trước mã số không điền đầy đủ thông tin tại Mục 10 (thành phần, cấu tạo, công thức hóa học) trên đơn, các mục khác (Mục 11, Mục 13, Mục 14, ...) thông tin còn sơ sài, Mục 19 Tài liệu kỹ thuật: Không có). Do đó, Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty.

Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn số 03/VAM ngày 15/3/2016 kèm toàn bộ hồ sơ để Công ty cổ phần Vinh Nam biết, điền đủ thông tin trên đơn theo mẫu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT; TXNK (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNGKT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ
CỤC TRƯNG
Trịnh Mạc Linh