ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2420/UB
Về cấm tổ chức biểu diễn, ca nhạc và các hình thức kinh doanh khác trong khuôn viên trường học.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 1982

Kính gởi :

- Sở Giáo dục
- Sở Văn hóa và Thông tin
- Ban Giáo dục chuyên nghiệp
- Các Trường đại học, Cao đẳng Trung học chuyên nghiệp và Công nhân kỹ thuật trên địa bàn thành phố.

Nhà trường là nơi tập hợp và tổ chức nuôi dạy văn hóa, nghiệpvụ, kỹ thuật cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng v.v… do đó các trường cầnđược tổ chức và giữ gìn theo đúng qui chế của nhà trường xã hội chủ nghĩa ViệtNam.

Để đảm bảo cơ sở vật chất và tính giáo dục của trường học,Ủy ban nhân dân thành phố quy định :

- Không cho phép tổ chức biểu diễn, tổ chức ca nhạc và cáchình thức kinh doanh khác trong khuôn viên trường học (kể cả trường Đại học,Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Công nhân kỹ thuật, Phổ thông, Mẫu giáo, Nhàtrẻ v.v..).

- Sở Văn hóa và Thông tin, Sở Giáo dục và Ban Giáo dụcchuyên nghiệp có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnhqui định trên.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, với trách nhiệm quản lýlãnh thổ, chỉ đạo việc kiểm tra, tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm và báocáo cho Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Duy Liên