TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2422/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

TP.HCM, ngày 7 tháng 4 năm 2014

Kính gửi:

Ngân hàng TNHH CTBC - Chi nhánh TP.HCM
Đ/chỉ: Lầu 9, 39 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0302596843

Trả lời văn bản số 07/2014/CTBCHCM-AC ngày 21/3/2014 củaChi nhánh về thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổchức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam(gọi tắt là thuế nhà thầu) quy định đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu:

“Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịchvụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nướcngoài:

- Đào tạo (trừ đào tạo trực tuyến);”

Trường hợp Chi nhánh ký hợp đồng với tổ chức nướcngoài cung cấp dịch vụ đào tạo dưới hình thức nhân viên Chi nhánh sang nướcngoài tham dự khóa học thì dịch vụ đào tạo không thuộc đối tượng áp dụng thuếnhà thầu. Trường hợp Chi nhánh ký hợp đồng với tổ chức nước ngoài để đào tạodưới hình thức học trực tuyến trên mạng hoặc cử chuyên gia nước ngoài sang ViệtNam để giảng dạy cho nhân viên của Chi nhánh thì dịch vụ này thuộc đối tượng ápdụng thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
836-72863/2014-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga