BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2423/TCT-PCCS
V/v Vướng mắc về sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2006

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 267/CT-TTHT ngày08/06/2006 của Cục thuế tỉnh Lạng Sơn về việc sử dụng hóa đơn trong hoạt độngkinh doanh xe máy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2, Mục II Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGTđã quy định:“Các cơ sở hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở ở cùng địa phương(tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nơi có trụ sở chính ở đơn vị cấp trênnhư Công ty, Tổng công ty thì Công ty, Tổng công ty thực hiện kê khai, nộp thuếtập trung thay cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc. Nếu cơ sở hạch toán phụ thuộclà pháp nhân không đầy đủ, có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếpbán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra muốn kê khainộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế cấp mã số thuế phụ thuộc và sử dụng hóađơn riêng”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, Chi nhánhCông ty Geleximco và Cửa hàng bán xe máy hạch toán phụ thuộc Chi nhánh Công tyđều đóng trụ sở kinh doanh ở tỉnh Lạng Sơn thì khi xuất bán xe máy, Cửa hàng sửdụng hóa đơn của Chi nhánh Công ty để giao cho khách hàng (trong trường hợpnày, Chi nhánh Công ty Geleximco phải có giấy ủy quyền cho Cửa hàng về ký trênhóa đơn khi giao cho khách hàng theo quy định tại điểm 1.2, Mục VI Phần B Thôngtư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, pháthành, quản lý và sử dụng hóa đơn). Chi nhánh Công ty Geleximco có trách nhiệmkê khai nộp thuế tập trung cho Cửa hàng. Trường hợp Cửa hàng là pháp nhân khôngđầy đủ, có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán xe máy, kê khaiđầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra muốn kê khai nộp thuế riêng thì phải đăng kýnộp thuế, cấp mã số thuế phụ thuộc và sử dụng hóa đơn riêng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếbiết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương