VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------
V/v: Thu phí bến bãi đối với phương tiện vận tải ra, vào cửa khẩu quốc tế Cha Lo tỉnh Quảng Bình
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (Công văn số 206/UBND-KTTH ngày 27 tháng 02 năm 2014), ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 3661/BTC-CST ngày 24 tháng 3 năm 2014), Bộ Công Thương (Công văn số 2558/BCT-BGMN ngày 24 tháng 3 năm 2014) về việc thu phí bến bãi đối với phương tiện vận tải ra, vào cửa khẩu quốc tế Cha Lo tỉnh Quảng Bình, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và trên cơ sở tham khảo ý kiến của các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương và Ngoại giao để xử lý việc thu phí bến bãi đối với phương tiện vận tải ra, vào cửa khẩu quốc tế Cha Lo theo quy định, đồng thời phù hợp với quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, QHQT; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ