ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SGIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2424/SGTVT-CTN
Về công tác thỏa thuận vị trí, hướng tuyến lắp đặt công trình cấp thoát nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các quận huyện;
- Trung tâm ĐHCT Chống ngập nước thành phố;
- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV;
- Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT Nông thôn;
- Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1, 2, 3, 4.

Căn cứ Quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014của Ủy ban nhân dân thành phố Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếutrong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phốHồ Chí Minh;

Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn công tác thỏa thuậncác công trình cấp thoát nước như sau:

I. Về thành phần hồ sơ thỏa thuận vị trí, hướngtuyến:

1. Công văn đề nghị thỏa thuận: nêu các tuyến đườngtrong phạm vi dự án; các dự án, chủ đầu tư có dự án liên quan trong khu vựcthực hiện dự án; các cam kết, đề xuất khi thực hiện dự án; dự kiến thời gianthi công; số lượng bản vẽ trình thỏa thuận.

2. Thuyết minh: Thuyết minh phải thể hiện được cácnội dung như: nêu rõ các vị trí đề nghị thỏa thuận thuộc dự án (trong đó baogồm các vị trí được Sở Giao thông Vận tải phân cấp cho các Khu Quản lý giaothông đô thị và Ủy ban nhân dân các quận huyện quản lý), sự cần thiết đầu tưcông trình, vùng phục vụ của công trình, phương án kết nối công trình mới vớicông trình hiện hữu, phương án lắp đặt, tính toán xác định đường kính côngtrình cấp thoát nước làm cơ sở đề xuất phương án chọn, tiến độ thực hiện dự án,hồ sơ thiết kế cho phần tái lập mặt đường căn cứ trên các số liệu khảo sát môđun đàn hồi và kết cấu nền mặt đường hiện trạng.

3. Báo cáo khảo sát:

- Hồ sơ khảo sát phải rõ ràng, thể hiện đầy đủ cáccông trình hiện hữu và các dự án (hoặc công trình) có liên quan đang và sẽ thựchiện trong khu vực thuộc phạm vi công trình.

- Hồ sơ dò tìm công trình ngầm bằng máy dò tìm theoquy định (nếu cần thiết).

4. Bản vẽ:

- Bản vẽ mặt bằng: thể hiện đầy đủ, rõ ràng vị trí,khoảng cách và quy mô công trình dự kiến lắp đặt và các công trình hiện hữu khác(cấp nước, thoát nước, điện thoại,...).

- Bản vẽ trắc dọc: thể hiện đầy đủ và rõ ràng vịtrí công trình dự kiến lắp đặt và các công trình hiện hữu khác.

- Bản vẽ mặt cắt: ngoài mặt cắt điển hình vị trícông trình dự kiến lắp đặt, khi có sự thay đổi vị trí công trình dự kiến lắpđặt, phải thể hiện mặt cắt trên bản vẽ tại vị trí này.

- Bản vẽ phải thể hiện được kết cấu tái lập côngtrình, phạm vi dự kiến chiếm dụng mặt đường phục vụ xây dựng công trình và phạmvi đề xuất tái lập mặt đường theo Quy định tại Quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày20/02/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy định về thi công xây dựng công trìnhthiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bànthành phố Hồ Chí Minh.

5. Đĩa CD (có dán nhãn tên dự án và tên chủ đầutư): bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

6. Các hồ sơ, pháp lý khác có liên quan.

II. Về thành phần hồ sơ thỏa thuận vị trí lắp đặtcác hạng mục khác:

1. Trường hợp lắp đặt mới van chặn tuyến, lắp đặtvan biên: thành phần hồ sơ tương tự như mục I bỏ bớt điểm I.3 về báo cáo khảosát, chủ đầu tư tự thực hiện khảo sát cập nhật công trình ngầm tại vị trí lắpđặt, để đảm bảo an toàn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

2. Trường hợp đấu nối ống và các thiết bị trên mạnglưới cấp nước (lắp đặt mới): thành phần hồ sơ tương tự như mục I bỏ bớt điểm I.3về báo cáo khảo sát, chủ đầu tư tự thực hiện khảo sát cập nhật công trình ngầmtại vị trí lắp đặt để đảm bảo an toàn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khác,chỉ phải sử dụng máy dò tìm công trình ngầm tại vị trí lắp đặt.

3. Trường hợp thay thế thiết bị hiện hữu trên mạnglưới cấp nước: thành phần hồ sơ tương tự mục I bỏ bớt phần thuyết minh I.2 vàbáo cáo khảo sát I.3.

4. Trường hợp lắp đặt thủy lượng kế, bít hủy, táilập danh bộ: thành phần hồ sơ tương tự mục I bỏ bớt phần thuyết minh và khảosát dò tìm công trình ngầm bằng máy dò tìm.

III. Cách thức thực hiện:

1. Đối với các công tác thỏa thuận vị trí lắp đặtcông trình cấp thoát nước, các công trình trên mạng lưới cấp nước thực hiệntheo kế hoạch: các đơn vị cấp thoát nước báo cáo Sở Giao thông Vận tải định kỳ trướcngày 20 hằng tháng theo Bảng 1, Sở Giao thông Vận tải sẽ tổ chức mời các đơn vịcó liên quan kiểm tra hiện trường, các đơn vị cấp thoát nước có trách nhiệm gửihồ sơ cho các đơn vị dự họp. Qua nội dung buổi kiểm tra, các đơn vị cấp thoátnước hoàn chỉnh hồ sơ trước khi gửi Sở Giao thông Vận tải thỏa thuận. Thành phầnhồ sơ thỏa thuận theo hướng dẫn như trên.

2. Đối với các công tác thỏa thuận lắp đặt thủylượng kế và các công tác khác theo nhu cầu đột xuất của người dân: các đơn vịcấp nước gửi hồ sơ thỏa thuận cho Sở Giao thông Vận tải theo hướng dẫn nêu trênkhi có nhu cầu của người dân.

IV. Về việc gia hạn thời gian thỏa thuận tuyến:

1. Khi có nhu cầu gia hạn, các chủ đầu tư cần cóvăn bản xin gia hạn trước thời điểm hết hạn tối thiểu 15 ngày, tránh việc phảikhảo sát, cập nhật lại công trình ngầm do vị trí thỏa thuận có thể đã thỏathuận cho dự án khác. Sở Giao thông Vận tải chỉ thực hiện việc gia hạn 1 lầnvới thời gian không quá 12 tháng.

2. Công văn đề nghị gia hạn phải nêu rõ lý do làmkéo dài dự án, tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện tại, thời gian đề nghị giahạn thêm đính kèm bảng tiến độ chi tiết các công việc còn lại và nêu rõ cácđiều chỉnh (nếu có).

3. Hồ sơ thỏa thuận tuyến trước đây.

V. Số lượng hồ sơ, thời gian giải quyết và phòngban giải quyết:

1. Số lượng hồ sơ: 1 bộ hồ sơ.

2. Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc sau khiphòng Quản lý Cấp thoát nước - Sở Giao thông Vận tải nhận đầy đủ hồ sơ theo quyđịnh.

3. Phòng ban giải quyết: Phòng Quản lý cấp thoátnước - Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan xemxét, giải quyết.

V. Các lưu ý trong quá trình thực hiện:

1. Về vấn đề kiểm tra hiện trường:

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị không thể sắp xếptham dự buổi kiểm tra hiện trường có ý kiến gửi phòng Quản lý cấp thoát nước -Sở Giao thông Vận tải trong vòng 3 ngày làm việc, nếu không nhận được Sở Giaothông Vận tải xem như các đơn vị đó thống nhất với nội dung buổi kiểm tra.

- Lưu ý các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ các nộidung được yêu cầu trong thư mời kiểm tra hiện trường để buổi kiểm tra đạt kếtquả, tránh kéo dài thời gian thỏa thuận.

- Biên bản kiểm tra hiện trường chỉ có giá trịtrong việc giải quyết hồ sơ tại thời điểm kiểm tra, không thay thế công vănthỏa thuận.

- Đối với việc bít hủy, tái lập danh bộ: chỉ thựchiện tạm trong phạm vi lề đường, vỉa hè để tránh đào đường nhiều lần gây mất mỹquan đô thị. Đối với thời gian bít hủy tạm và các vị trí vi phạm, tái phạmnhiều lần, đề nghị Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đề xuất phương án xửlý để Sở Giao thông Vận tải báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Các đơn vị thực hiện dự án cấp thoát nước chịuhoàn toàn trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn các công trình ngầm hiện hữu,chủ động phối hợp thi công đồng bộ với các dự án liên quan.

4. Bản vẽ thỏa thuận phải bao gồm các bảng vẽ tổngthể và các bản vẽ chi tiết sao cho thể hiện được quy mô của dự án và các vị tríđề xuất lắp đặt cụ thể.

5. Đối với việc thỏa thuận lắp đặt các thiết bị mớitrên mạng lưới cấp nước trong phạm vi hành lang đường bộ: các Công ty cấp nướcphải thuyết minh rõ về sự cần thiết đầu tư, hiệu quả của việc lắp đặt các thiếtbị này.

6. Ủy ban nhân dân các quận huyện phải lấy ý kiếnchuyên ngành cấp thoát nước của Sở Giao thông Vận tải khi thỏa thuận và cấpphép thi công các dự án cấp thoát nước nằm hoàn toàn trong phạm vi tuyến đường,vỉa hè, hẻm do Ủy ban nhân dân quận huyện quản lý (công văn đề nghị góp ý phảinêu rõ các thông tin quy hoạch định hướng phát triển của khu vực để Sở Giaothông Vận tải có cơ sở xem xét).

7. Công văn này thay thế công văn số 12835/SGTVT-CTN ngày 03/9/2013 của Sở Giao thông Vận tải về hướng dẫn thủ tụclập hồ sơ thỏa thuận vị trí tuyến ống cấp nước.

Sở Giao thông Vận tải thông báo các nội dung nêutrên, đề nghị các chủ đầu tư dự án cấp thoát nước nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân thành phố “để báo cáo”;
- Công ty Cổ phần cấp nước Thủ Đức;
- Công ty Cổ phần cấp nước Bến Thành;
- Công ty Cổ phần cấp nước Gia Định;
- Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân;
- Công ty Cổ phần cấp nước Chợ Lớn;
- Công ty Cổ phần cấp nước Nhà Bè;
- Công ty TNHH MTV cấp nước Tân Hòa;
- Công ty TNHH MTV cấp nước Trung An;
- Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch;
- Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ;
- Sở GTVT (GĐ, PGĐ Kỷ, PGĐ Cường);
- P.QLKTHTGTĐB, VP Sở, P.QLCTN;
- Lưu: VT, BV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thế Kỷ

Bảng 1: Cung cấpthông tin về các công tác cấp thoát nước đang triển khai.

Tên Công ty:

Vùng phục vụ:

1. Đối với các dự án, công tác đang trong bước lậpdự án đầu tư:

STT

Tên dự án và chủ đầu tư

Tuyến đường

Quận

Tên dự án liên quan và chủ đầu tư

Tiến độ phối hợp các dự án liên quan

Đã hoàn chỉnh hồ sơ

Mức độ của dự án

Quận, huyện quản lý

Khu QLGTĐT quản lý

Khẩn

Thường

2. Đối với các dự án, công tác đã hoàn thành bướclập dự án đầu tư:

STT

Tên dự án và chủ đầu tư

Quận

Tiến độ thực hiện tới thời điểm báo cáo

Dự kiến thời điểm hoàn thành dự án

Ghi chú: gửi Văn bản đến Sở Giao thông Vận tải vàgửi mail đến địa chỉ pctn2014@gmail.com trước ngày 20 hằng tháng.