BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2424/TCHQ-GSQL
V/v chủ trương thành lập kho ngoại quan của Công ty Cổ phần Taxi Móng Cái

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 836/HQQN-GSQLngày 22/4/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc xin chủ trương thànhlập kho ngoại quan của Công ty cổ phần Taxi Móng Cái, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hảiquan tỉnh Quảng Ninh về chủ trương thành lập kho ngoại quan có tổng diện tích 1.462m2 gồm: 1.078 m2 kho, 384 m2 bãi và văn phòng làm việc tại Khu Hồng Phong,phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (thuộc khu kinh tế cửakhẩu Móng Cái) do Công ty cổ phần Taxi Móng Cái là chủ sở hữu.

2. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh QuảngNinh căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005của Chính phủ; Điều 65 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tàichính về điều kiện, thủ tục thành lập kho ngoại quan để hướng dẫn Công ty hoànthiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật, hoàn chỉnh hồ sơ; đồng thời kiểm trathực tế kho, bãi xin thành lập kho ngoại quan, nếu đáp ứng đủ điều kiện thànhlập, phù hợp với yêu cầu quản lý và nguồn nhân lực hiện có tại đơn vị Hải quanquản lý kho ngoại quan thì báo cáo và đề xuất để Tổng cục Hải quan xem xét raquyết định thành lập kho ngoại quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Taxi Móng Cái
Tổ 4 khu Hồng Phong, P.Ninh Dương, thành phố Móng Cái (thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh