BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2425/TCHQ-GSQL
V/v: Tạm nhập xe ôtô

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên

Trả lời công văn số 46/HQBĐ-BC ngày 24/05/2006 của Cục Hải quan Điện Biên báo cáo về xin ý kiến chỉ đạo về việc một số cá nhân người nước ngoài (Trung Quốc) đang làm việc tại các doanh nghiệp liên doanh ở Việt Nam đề nghị được mang xe ôtô du lịch loại 4 chỗ, 6 chỗ ngồi là tài sản cá nhân để phục vụ công việc đi lại trong thời gian làm việc tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp liên doanh ở Việt Nam khi làm thủ tục tạm nhập xe ôtô để phục vụ công việc đi lại trong thời gian làm việc tại Việt Nam (trừ các đối tượng là Chuyên gia ODA, đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ hoặc làm việc cho các Tổ chức theo các Hiệp định, thỏa thuận giữa 2 Chính phủ có điều khoản cho hưởng ưu đãi đối với việc tạm nhập phương tiện) không thuộc đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước Việt Nam như: chính sách thuế, chính sách mặt hàng…

Do vậy, việc làm thủ tục nhập xe ôtô của các đối tượng này phải tuân thủ chính sách mặt hàng và chính sách thuế hiện hành.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan tỉnh Điện Biên biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, GSQL (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An