BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2425/TCT-KK
V/v Xác định số thuế nộp NSNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Công ty TNHH GSK Việt Nam
(Lô 4A, Đường số 5, KCN Sông Mây, Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; Mã số thuế: 3600712484)
- Cục thuế Thành phố Hà Nội
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 06/SL-2015 ngày 31/3/2015 của Công ty TNHH GSK Việt Nam vềviệc xác định khoản nộp thuế vào Ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 quy định về sáp nhập doanh nghiệp:

“1. Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) cóthể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằngcách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công tynhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

2. Thủ tục sáp nhập công ty được quyđịnh như sau:

...c) Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồntại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu tráchnhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sảnkhác của công ty bị sáp nhập”.

- Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-KCNĐN ngày 01/07/2010 của Ban quản lý các Khu côngnghiệp thuộc UBND Tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Côngty hữu hạn công nghiệp Việt Chin:

“Điều 1: Thu hồi Giấy chứng nhận đầutư số 472043000598 ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Công ty hữu hạn công nghiệpViệt Chin để thực hiện sáp nhập vào Công ty trách nhiệm hữu hạn GSK Việt Nam...

Điều 2: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠNCÔNG NGHIỆP VIỆT CHIN có nghĩa vụ bàn giao đầy đủ nguyên trạng tài sản, laođộng, tiền vốn, các loại quỹ, các khoản nợ phải thu, phải trả, các hợp đồngđang thực hiện và các vấn đề khác có liên quan đến toàn bộ hoạt động của Côngty cho CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GSK VIỆT NAM”;

- Căn cứ Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế quy định:

“Điều 33. Xử lý số tiền thuế, tiềnchậm nộp, tiền phạt nộp thừa

2. Người nộp thuế có quyền giảiquyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

a) Bù trừ tự động với số tiền thuế,tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế theo hướngdẫn tại khoản 1 Điều 29 Thông tư này (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1Điều này).

b) Bù trừ tự động với số tiền phảinộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngânsách nhà nước (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này). Trường hợp quá06 (sáu) tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phátsinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản này.

c) Người nộp thuế có số tiền thuế,tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này vàngười nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù trừ theohướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiềnchậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đếncơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế...”.

- Căn cứ nội dung tại công văn số 34235/CT-KT1 ngày5/6/215 của Cục thuế TP. Hà Nội xác nhận:

“Số thuế thu nhập doanh nghiệp nộpthừa của Chi nhánh công ty HHCN Việt Chin, Mã số thuế: 3600255238-001 là:349.833.557 đồng đã được thông báo chuyển nghĩa vụ thuế cho Công ty TNHH GSKViệt Nam - chi nhánh Hà Nội 1, mã số thuế 3600712484-002”.

Theo các căn cứ trên, việc xử lý số thuế nộp thừa vàxác nhận số thuế đã nộp NSNN đối với Chi nhánh Hà Nội 1 và Công ty trách nhiệmhữu hạn GSK Việt Nam như sau:

- Chi nhánh Hà Nội 1 thuộc Công ty trách nhiệm hữuhạn GSK Việt Nam đã được tiếp nhận số thuế TNDN nộp thừa 349.833.557 đồng từChi nhánh công ty HHCN Việt Chin. Số tiền thuế TNDN nộp thừa này có thể được bùtrừ với số thuế phải nộp của Chi nhánh hoặc được giải quyết hoàn thuế.

Trường hợp, Chi nhánh Hà Nội 1 không có văn bản đềnghị hoàn thuế và Cục thuế TP. Hà Nội đã thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa vớisố phải nộp của Chi nhánh thì Cục thuế TP. Hà Nội ban hành văn bản gửi Cục thuếtỉnh Đồng Nai (cơ quan quản lý thuế trụ sở chính - Công ty TNHH GSK Việt Nam)xác nhận về việc số thuế nộp thừa có nguồn gốc từ Công ty hữu hạn công nghiệpViệt Chin đã được trừ nợ cho nghĩa vụ phải nộp (theo kỳ thuế, nguồn gốc phátsinh nghĩa vụ thuế) của Chi nhánh Hà Nội 1.

- Trên cơ sở văn bản của Cục thuế TP Hà Nội về việcbù trừ số tiền thuế nộp thừa với số thuế phải nộp của Công ty TNHH GSK Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội I, Cục thuế tỉnh Đồng Nai thực hiện điều chỉnh giảm nghĩa vụthuế cho Công ty TNHH GSK Việt Nam (trụ sở chính) tại tỉnh Đồng Nai.

Đề nghị Công ty TNHH GSK Việt Nam liên hệ với Cụcthuế thành phố Hà Nội và Cục thuế tỉnh Đồng Nai để được giải quyết theo hướngdẫn trên đây./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí