TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2426/CT-NV
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 4 năm 2001

Kính gửi:

- Các Phòng thu thuộc Cục
- Các Chi cục Thuế quận huyện

Ngày 29/12/2000 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thuế GTGT và Bộ Tài chính đã banhành Thông tư số 122/2000/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2001) trong đó có các hướngdẫn quy định về đối tượng, hồ sơ, thủ tục hoàn thuế GTGT.

Để đảm bảo việc hoàn thuế được thực hiện thống nhất,thuận lợi và đúng quy định; Cục thuế đề nghị các Phòng và các Chi cục Thuế lưuý một số điểm như sau:

1. Về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT

- Theo quy định tại điểm 2 mục II phần C Thông tưsố 122/2000/TT-BTC thì trường hợp các đơn vị phụ thuộc đóng trụ sở trên cùng địabàn (thành phố Hồ Chí Minh) với đơn vị chính, thì đơn vị chính thực hiện kê khainộp thuế GTGT tập trung thay cho đơn vị phụ thuộc, do đó việc hoàn thuế GTGT (nếucó) trong trường hợp này sẽ hoàn cho đơn vị chính.

- Trường hợp Cơ sở mới thành lập đã đăng ký nộp thuếtheo phương pháp khấu trừ thuế, có đầu tư tài sản nhưng chưa phát sinh doanhthu bán hàng để tính thuế GTGT đầu ra, nếu thời gian đầu tư từ 1 năm trở lênthì được xét hoàn thuế từng năm, nếu đầu tư dưới 1 năm thì hoàn thuế GTGT theoquy định tại điểm 1a mục I phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC .

- Theo quy định tại điểm 1a mục I phần D Thông tư122 thì cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niênđộ kế toán) có luỹ kế số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra được hoàn thuế. Sốthuế GTGT được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xinhoàn thuế.

Thí dụ: Cơ sở làm đơn xin hoàn thuế 3 tháng 1, 2,3 năm 2001 do có luỹ kế số thuế GTGT đầu vào lớn thuế GTGT đầu ra, trường hợptháng 12/2000 cơ sở vẫn còn số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, thì đơn vịphải làm đơn xin hoàn thuế 4 tháng 12-2000, 1, 2, 3 - 2001 (giả sử tháng 11-2000có phát sinh thuế GTGT phải nộp) và Cơ quan thuế vẫn xét hoàn thuế 4 tháng kểcả số thuế GTGT của tháng 12/2000 (mặc dù khác niên độ).

2 Về hồ sơ - thủ tục xét hoàn thuế GTGT:

Các Phòng thu thuộc Cục thuế các Chi cục thuế quận,huyện có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng được xéthoàn thuế GTGT lập hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định tại mục II phần D Thôngtư 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000. Kể từ ngày 1/1/2001, các biểu mẫu hướng dẫnthực hiện hoàn thuế theo Công văn số 6033/CT ngày 19/8/1999 của Cục thuếTP không còn hiệu lực thi hành.

Các cơ sở kinh doanh khi lập và gửi hồ sơ hoàn thuếđến cơ quan thuế phải kê khai đúng, trung thực các số liệu kê khai và chịu tráchnhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai. Mọi trường hợp sai sót nếu kiểm tra,phát hiện đều bị xử lý truy thu thuế và tuỳ theo nguyên nhân, mức độ vi phạmcòn bị phạt hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật.

Căn cứ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của cơ sở kinh doanh,cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra và giải quyết hoàn thuế cho cơ sở trongthời gian 15 ngày (3 ngày đối với trường hợp hoàn thuế theo quy định tại điểm5, điểm 6 mục I phần D Thông tư 122/2000/TT-BTC ) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồsơ hoàn thuế của cơ sở gửi đến. Trường hợp phải kiểm tra, xác minh hoặc bổ sunghồ sơ trước khi hoàn thuế thì thời gian tối đa là 30 ngày.

Việc kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, xác định số thuế đượchoàn tại cơ quan thuế được thực hiện cụ thể như sau:

- Kiểm tra bảng kê khai tổng hợp số thuế GTGT đầura, số thuế GTGT đầu vào phát sinh được khấu trừ, đối chiếu với bảng kê chi tiết.

- Xác định số thuế được hoàn.

Lập tờ trình, trình Cục trưởng Cục thuế ra quyếtđịnh hoàn thuế theo mẫu số 14/GTGT nếu sau khi kiểm tra xác định đúng đối tượngđược hoàn thuế, số thuế được hoàn có đủ thủ tục hồ sơ theo quy định tại mục I, mụcII phần D Thông tư 122/2000/TT-BTC .

3. Một số quy định khác về chính sách thuế GTGT cầnlưu ý:

a. Về hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa xuất khẩuđược áp dụng thuế suất GTGT 0%.

- Về chứng từ tờ khai Hải quan về hàng xuất khẩucó xác nhận của hàng đã xuất khẩu của cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số 793/2000/QĐ-TCHQngày 25/12/2000 quy định việc không xác nhận trên ô 48 tờ khai hải quan quacảng biển, chỉ xác nhận vào ô 47 (xác nhận đã làm thủ tục hải quan) và việc xácnhận này là cơ sở để doanh nghiệp giải quyết các vấn đề liên quan đến lô hàngxuất khẩu với các cơ quan khác. Do đó, trên tờ khai hải quan về hàng xuất khẩuqua các cảng biển nếu có xác nhận của cơ quan hải quan tại ô 47, thì được xácđịnh như có xác nhận của cơ quan hải quan về hàng đã xuất khẩu.

- Về chứng từ thanh toán hoặc chứng từ xác nhận thanhtoán của khách hàng nước ngoài hoặc doanh nghiệp chế xuất để chứng minh hàngthực tế xuất khẩu.

Trong khi chờ ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế. Tạm thời thực hiện như sau:

+ Trường hợp xuất khẩu chính ngạch, khách hàng nướcngoài đã thanh toán tiền thì phải có chứng từ thanh toán tiền qua ngân hàng,trường hợp thanh toán theo hình thức trả chậm thì phải có chứng từ xác nhậnchấp nhận thanh toán của khách hàng nước ngoài.

+ Trường hợp xuất khẩu theo hình thức tiểu ngạchbiên giới, việc thanh toán không thông qua ngân hàng, thanh toán bằng tiền đồngViệt Nam, thì chứng từ thanh toán trong trường hợp này là phiếu thu tiền có chữký và họ, tên của người nộp tiền (người mua hàng).

+ Trường hợp xuất khẩu và thanh toán theo hình thứchàng đổi hàng, thì chứng từ thanh toán là văn bản xác nhận bù trừ công nợ cóxác nhận của 2 bên (Doanh nghiệp xuất khẩu và khách hàng nước ngoài).

b. Theo quy định tại điểm c-1.2-III-B Thông tư số 122/TT-BTC thì trường hợp thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kêkhai kịp trong tháng được khấu trừ vào các tháng tiếp sau. Trường hợp lý do kháchquan thì được khấu trừ tối đa 3 tháng. Quy định này được thực hiện thống nhấtnhư sau: các trường hợp chưa kê khau khấu trừ kịp trong tháng (không phân biệtlý do, nguyên nhân) thì được khấu trừ vào các tháng tiếp theo sau, nhưng tối đakhông quá 3 tháng tiếp sau.

Cục thuế TP thông báo để các Phòng, các Chi cục Thuếbiết và thực hiện.

CỤC TRƯỞNGNguyễn Thị Phương Dung