BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----------------
V/v: hướng dẫn xếp lương và nâng bậc lương đối với người lao động
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
Trả lời công văn số 1030/CV-SLĐTBXH ngày 28/6/2012 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh về hướng dẫn việc xếp lương và chế độ nâng bậc lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Hiện nay, việc xếp lương và nâng bậc lương đối với người lao động làm việc trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước; Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, việc xếp lương và nâng bậc lương đối với người lao động trong các công ty nêu trên do Công ty quyết định theo quy định tại điểm e, điểm g, khoản 1, mục 4 Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH nêu trên, không cần xác nhận hoặc phê duyệt của cơ quan quản lý Nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và hướng dẫn Công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh