TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2426/TCHQ-GSQL
V/v: nhận GC đối với DN
có vốn đầu tư NN

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Công Ty TNHH Dae Duck Mesh Vina
(Ấp 1B, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 01-DD-XNK ngày 27/04/2006 của Quy Công ty về đề nghị được nhập khẩu vải mộc để gia công nhuộm cho nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ và Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại quy định: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh được thực hiện hoạt động gia công hoặc gia công lại sản phẩm theo mục tiêu được quy định tại Giấy phép đầu tư; được gia công trong nước một phần sản phẩm hoặc gia công một số công đoạn mà công suất máy móc thiết bị hoặc dây chuyền công nghệ chưa đảm bảo được.

Theo trình bày của Công ty tại công văn số 01-DD-XNK trên đây thì mục tiêu được quy định tại Giấy phép đầu tư của Công ty không có sản phẩm nhuộm; Công ty đưa doanh nghiệp khác gia công toàn bộ sản phẩm vải nhuộm.

Vì vậy, căn cứ vào quy định trên đây của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ và Thông tư số 22/2001/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại, cơ quan Hải quan không có thẩm quyền làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu cho gia công sản phẩm ngoài mục tiêu, phạm vi kinh doanh ghi trong Giấy phép đầu tư. Đề nghị doanh nghiệp làm việc với Bộ Thương mại để được giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KHĐT- Bộ TM;
- Cục HQ Bình Dương;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An