BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2426/TCHQ-GSQL
V/v xác định loại hình XNK

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH D.I.
(Đ/c: Lô 69-71 KCX Linh Trung II, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 117/2013/DIngày 8/4/2013 và công văn số 142/2013/DI ngày 26/4/2013 của Công ty TNHH D.I vềviệc xác định loại hình xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách mặt hàng

Công ty TNHH D.I phải đáp ứng cácđiều kiện xuất khẩu, nhập khẩu vàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy địnhtại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ.

2. Về thủ tục hải quan

Thủ tục xuất khẩu tạp chất chứavàng, bạc, bạch kim ra nước ngoài để tinh chế, phân kim; thủ tục nhập khẩu sảnphẩm vàng, bạc, bạch kim nguyên chất sau khi tinh chế ở nước ngoài và thủ tụcthanh khoản hợp đồng đặt gia công ở nước ngoài thực hiện theo quy định tại Mục3 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính.

Trường hợp sản phẩm vàng, bạc, bạchkim nguyên chất tiếp tục sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu thì doanh nghiệpđược sử dụng tờ khai nhập khẩu theo loại hình gia công để thanh khoản như tờkhai nhập khẩu đối với loại hình NSXXK.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty TNHH D.I biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh