BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2426/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 136/CT-TTr ngày8/6/2006 của Cục thuế TP Cần Thơ về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 3.27 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT và Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/06/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, các mặt hàng bột hành, bộ bó xôi, bộ cà rốt thuộc nhóm 0712, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Cần Thơ biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương