VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2426/VPCP-QHQT
V/v: hỗ trợ Intel triển khai đầu tư tại Khu CNC tp HCM

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Tổng cục Hải quan.

Ngày09 tháng 4 năm 2009, trong cuộc tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch tậpđoàn Intel Craig Bennett đã thể hiện quyết tâm đầu tư dài hạn tại Việt Nam vàhoàn thành đầu tư Nhà máy kiểm định và tổ hợp chip (ATM), trị giá 01 tỷ USD,tại Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, đi vào hoạt động đầu 2010.

Đâylà một dự án đầu tư quan trọng, có quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao, Thủ tướngChính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan địa phương liên quan khẩn trương giải quyếtvướng mắc và tạo điều kiện cho Intel sớm hoàn thành Nhà máy ATM đi vào hoạtđộng. Trong đó cần lưu ý giải quyết việc Intel đưa quản lý, lao động Việt Namđi đào tạo, thực tập ở nước ngoài; thuận lợi về thủ tục hải quan đối với hàngcông nghệ cao, giá trị lớn (thông quan điện tử); đẩy mạnh các thỏa thuận hợptác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa Intel với các Trường đại học vàcơ sở đào tạo của Việt Nam …

Nhữngvấn đề vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và triển khai thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP; các PTT;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KGVX, KTN, KTTH;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc