BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------------
V/v: đăng ký thang lương, bảng lương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Tổng công ty May 10 – CTCP
Trả lời công văn số 1152/TCTy-TCHC ngày 6/7/2012 của Tổng công ty May 10 - CTCP về việc đăng ký thang lương, bảng lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Theo quy định tại tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước mà vẫn tiếp tục áp dụng thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương đối với công ty nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì áp dụng mức lương tối thiểu chung (hiện nay là 1.050.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ) để tính mức lương trong thang lương, bảng lương làm căn cứ tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động.
Việc trả lương cho người lao động thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 4 Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty được biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh