BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2427/TCHQ-GSQL
V/v chủ trương thành lập Kho ngoại quan của Công ty TNHH XNK TM Mỹ Nhựt

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Trả lời công văn số 561/HQAG-NVngày 04/4/2013 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về việc xin chủ trương thành lậpkho ngoại quan của Công ty TNHH một thành viên Mỹ Nhựt tại địa chỉ: Khu thươngmại Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hảiquan tỉnh An Giang về chủ trương thành lập kho ngoại quan có diện tích 3.002 m2tại Khu thương mại Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang do Công ty TNHHmột thành viên xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ Mỹ Nhựt là chủ sở hữu.

2. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh AnGiang:

- Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghịđịnh số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Điều 65 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính về điều kiện, thủ tục thànhlập kho ngoại quan để hướng dẫn Công ty hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹthuật, hoàn chỉnh hồ sơ; kiểm tra thực tế kho, các điều kiện cơ sở hạ tầng vậtchất, kỹ thuật.

- Đề nghị Công ty TNHH Mỹ Nhựt xâydựng phương án kinh doanh cụ thể (Lưu ý tính khả thi của việc thành lập khongoại quan). Căn cứ trên phương án kinh doanh của doanh nghiệp Cục Hải quantỉnh An Giang đề xuất các biện pháp giám sát, quản lý hải quan phù hợp.

- Sau khi các bên thực hiện nhữngcông việc nêu trên nếu đáp ứng đủ điều kiện thành lập, phù hợp với yêu cầu quảnlý và nguồn nhân lực hiện có tại đơn vị hải quan quản lý kho ngoại quan, báocáo đề xuất để Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định thành lập kho ngoạiquan.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh An Giang biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH MTV XNK TM Mỹ Nhựt, Đ/c: Khu thương mại Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh