BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2428/TCHQ-GSQL
V/v: TN-TX xe ôtô

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

Tổng Công Ty Hóa Chất Việt Nam (Đ/c: 1A – Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội)

Phúc đáp công văn số 411/HCVN-BQLDAML ngày 21/04/2006 và 488/HCVN-BQLDAM ngày 08/5/2006 của Tổng công ty Hóa chất Việt Nam về đề nghị cho phép Tổng công ty được tạm nhập 02 xe ôtô (10 xe Toyota Parado biển số Lào 3-764; 01 xe ôtô Honda Accord biển số Lào 3-763) về Việt Nam bảo quản sau đó tái xuất về Lào, hiện 02 chiếc xe này đã được chuyển về Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo theo giấy phép liên vận của Sở giao thông Vận tải Viêng Chăn – Lào, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý để Tổng công ty Hóa chất được tạm nhập về tự bảo quản 02 chiếc xe nêu trên tại trụ sở của Tổng công ty trong thời hạn từ 18/04/2006 đến 30/11/2006 phải tái xuất qua cửa khẩu Cầu Treo – Hà Tĩnh với điều kiện 02 chiếc xe này phải không được sử dụng và chịu sự niêm phong của cơ quan Hải quan trong suốt thời gian tạm nhập, tổng công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sự nguyên vẹn của niêm phong Hải quan, trường hợp trong thời gian tạm nhập nếu cơ quan Hải quan phát hiện niêm phong hải quan không còn nguyên vẹn thì sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Đề nghị Tổng công ty Hóa chất liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hà Nội để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục cấp giấy phép theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng công ty Hóa chất Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Cảnh sát GTĐB-ĐS (để phối hợp);
- Cục HQTP Hà Nội (để theo dõi
- Cục HQ Hà Tĩnh thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An