BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2429/BNV-CCVC
V/v Trao đổi về công tác cán bộ

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2007

Kính gửi: Tổngcông ty Hàng hải Việt Nam.

Phúcđáp công văn số 1120/CV-HĐQT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Tổng công ty Hàng hảiViệt Nam về công tác cán bộ, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

TạiKhoản 2, Điều 3, Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Chínhphủ có ghi “Công ty mẹ là chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên chuyển đổi từ công ty thành viên hạch toán độc lập và đơn vị thànhviên hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty nhà nước …”. Tại Khoản c, Điều 64,Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam khóa 11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có ghi “Chủ sở hữu công tylà tổ chức có quyền quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễnnhiệm, cách chức các chức danh quản lý công ty …”. Đối chiếu với các quy địnhtrên, thì Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm bổnhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý công ty trách nhiệm hữu hạnmột thành viên chuyển đổi từ công ty thành viên hạch toán độc lập và đơn vịthành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty.

Việcbổ nhiệm các chức danh đó thực hiện theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổnhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

BộNội vụ trao đổi, để Tổng công ty thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải (để biết)
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Lưu VP, Vụ CCVC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Trần Anh Tuấn