BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
V/v: Hướng dẫn nâng bậc lương, nâng ngạch lương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 8849/SLĐTBXH-LĐ ngày 01/7/2014 của quý Sở về việc hướng dẫn nâng bậc lương, nâng ngạch lương cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương thì các doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương kèm theo tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương để áp dụng. Trong thời gian các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chưa xây dựng được thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP nêu trên, tạm thời vẫn áp dụng Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh tạm thời hướng dẫn các công ty thực hiện chế độ nâng bậc lương, nâng ngạch lương theo quy định tại Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động hiện đang xếp lương theo thang lương, bảng lương trong các công ty nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và hướng dẫn các công ty thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh