BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2429/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn nghiệp vụ giám sát đặc thù tại CK Bắc Đai.

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Trả lời công văn số 468/HQAG-NVngày 21/3/2013 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về việc vướng mắc đối với hànghóa xuất chuyển cửa khẩu, hàng kho ngoại quan, hàng tạm nhập tái xuất tại Chicục Hải quan Bắc Đai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do đặc thù tại Chi cục Hải quan BắcĐai là đường nhỏ, sông cạn, không thể vận chuyển hàng hóa trực tiếp đến cửakhẩu xuất mà phải chuyển sang phương tiện vận tải có trọng tải nhỏ hơn để xuấtkhẩu, yêu cầu Cục trưởng cục Hải quan tỉnh An Giang xây dựng ban hành văn bảnhướng dẫn giám sát đặc thù đối với Chi cục Hải quan Bắc Đai theo các nội dungsau:

1. Việc giám sát, kết hợp kiểm trathực tế hàng xuất tại địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu với giám sát vận chuyểnhàng đến điểm giao hàng xuất qua cửa khẩu Bắc Đai:

- Đối với lô hàng xuất khẩu đăng kýtờ khai tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, phải kiểm tra thực tế thì việckiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất (Chi cục Hải quanBắc Đai) thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 9 Điều 57 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

- Đối với lô hàng xuất khẩu, tạmnhập tái xuất, hàng kho ngoại quan đã niêm phong hải quan tại Chi cục Hải quan nơiđăng ký tờ khai: Khi hàng hóa được vận chuyển đến địa điểm kiểm tra thực tếhàng hóa xuất khẩu tại Khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang thì Chicục Hải quan Bắc Đai có trách nhiệm cử cán bộ công chức đến địa điểm kiểm trathực tế hàng hóa để tiến hành kiểm tra, đối chiếu Biên bản bàn giao với thực tếlô hàng, kiểm tra tình trạng niêm phong hải quan, thực hiện mở niêm phong, giámsát trực tiếp việc bốc dỡ hàng xuất khẩu sang phương tiện thủy và giám sát chođến khi hàng hóa thực xuất khẩu.

2. Việc giám sát đối với những lôhàng xuất được vận chuyển làm nhiều chuyến qua biên giới:

Trường hợp lượng hàng hóa của mộtlô hàng có số lượng nhiều phải vận chuyển nhiều chuyến thì công tác giám sáttheo phiếu theo dõi hàng thực xuất từng lần, hàng hóa xuất chuyển sang phươngtiện vận tải khác phải được giám sát trực tiếp của công chức hải quan khôngphải niêm phong lại.

3. Công tác quản lý hải quan tạiđịa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giangchỉ đạo Chi cục Hải quan Khánh Bình bố trí lực lượng thường trực giám sát, quảnlý tại địa điểm kiểm tra và yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh địa điểm bố tríphòng làm việc, hệ thống camera giám sát, hệ thống máy tính có phần mềm quản lýhàng hóa nhập, xuất tồn kho cơ quan hải quan theo quy định.

Sau khi hoàn chỉnh nội dung quyđịnh hướng dẫn nghiệp vụ giám sát đặc thù tại địa điểm kiểm tra hàng hóa xuấtkhẩu khu vực Khánh Bình và Bắc Đai, Cục Hải quan tỉnh An Giang báo cáo Tổng cụcHải quan đồng ý trước khi ban hành. Riêng đối với hàng nhập khẩu, xuất khẩuđăng ký tờ khai làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Bắc Đai không phải hướng dẫntại quy định này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hảiquan tỉnh An Giang biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh