BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
V/v: phân loại mặt hàng bột lông vũ thủy phân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan nhận được thông báo của Cục Hải quan một số địa phương về việc vướng mắc trong phân loại mặt hàng nhập khẩu có tên khai báo là “bột lông vũ thủy phân”. Để việc thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:
- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009; Biểu nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
- Căn cứ chú giải 1 Chương 23, Phần IV Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;
Sau khi thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1293/BNN-CN ngày 13/5/2011, thì:
Mặt hàng nhập khẩu có tên khai báo hải quan là “bột lông vũ thủy phân”, có kết quả phân tích là bột có chứa axit amin và protein được thủy phân từ lông vũ, dùng làm thức ăn chăn nuôi được phân loại vào mã số 2309.90.90.00 “Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật - Loại khác”. Mức thuế suất áp dụng theo Biểu thuế nhập khẩu ban hành theo từng thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng nhập khẩu.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thống nhất việc thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Bộ NN&PTNT (để phối hợp);
- Vụ CST (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai với chủ đất liền kề ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ngoài bìa đỏ ?