BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2429/TCT-CS
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp;
- Công ty cổ phần đầu tư & phát triển đa quốc gia I.D.I.
(QL 80, Cụm CN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2811/CV-IDI-KTTC ngày 28/11/2011 của Công ty cổ phần đầu tư & phát triển đaquốc gia I.D.I. về xác định thuế GTGT được khấu trừ và công văn số 376/CT-TTr ngày17/4/2012 Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp báo cáo tình hình thực tế sản xuất kinh doanhvà kê khai nộp thuế GTGT của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc giaI.D.I. và Công ty cổ phần đầu tư Nam Thanh Long. Về vấn đề này, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tại điểm 1 mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng khôngchịu thuế GTGT:

"1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồmcả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưachế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức,cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thườnglà sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát, ướpmuối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác …".

Tại điểm 2.5 mục II phần B Thông tưsố 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thuế suất 5%như sau:

"2.5. Sản phẩm trồng trọt,chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch,phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát, ướp muối, bảo quản lạnh và các hìnhthức bảo quản thông thường khác ở khâu kinh doanh thương mại.

Sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biếnhướng dẫn tại điểm này bao gồm cả thóc, gạo, ngô, khoai, sắn, lúa mỳ".

Tại khoản 5a Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTCvề khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

"5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuếtheo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuếcó sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sunghồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếptheo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyếtđịnh kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Côngty cổ phần đầu tư Nam Thanh Long (bên bán) lập hóa đơn ghi mức thuế suất thuếGTGT 5% cho hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nhưng bên bán và bênmua chưa tự điều chỉnh, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành thanh tra tại trụsở bên bán là Công ty cổ phần đầu tư Nam Thanh Long thì Công ty cổ phần đầu tưNam Thanh Long không được lập hóa đơn điều chỉnh đối với hóa đơn xuất sai quyđịnh. Thuế GTGT đầu vào phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộcđối tượng không chịu thuế GTGT của Công ty cổ phần đầu tư Nam Thanh Long không đượckhấu trừ.

Công ty cổ phần đầu tư & phát triểnđa quốc gia I.D.I. không được khấu trừ đối với số thuế GTGT đầu vào trên hóađơn mua hàng của Công ty cổ phần đầu tư Nam Thanh Long xuất sai quy định

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnhĐồng Tháp và Công ty cổ phần đầu tư & phát triển đa quốc gia I.D.I. biết vàđề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp để được hướng dẫn thực hiệntheo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn