BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2429/TCT-TS
V/v: xử phạt vi phạm đối với hành vi trốn thuế SDĐNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 1699/CT-THDT ngày 03/05/2007 về việc xử lý truy thu thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định: “Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế là hai năm kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính được thực hiện. Đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế được xác định là hành vi trốn thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại các Luật, Pháp lệnh về Thuế”.

Tuy nhiên, Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) không quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trốn thuế SDĐNN.

Do vậy, kể từ ngày Nghị định số 100/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thời hiệu xử phạt vi phạm đối với hành vi trốn thuế SDĐNN là 2 năm kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính được thực hiện, mức phạt cụ thể áp dụng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP nêu trên. Các trường hợp trốn thuế SDĐNN phát hiện trước ngày Nghị định số 100/2004/NĐ-CP nêu trên có hiệu lực thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1713/TCT /NV7 ngày 25/05/1998 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PCCS.
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương