BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 243/BCT-KHCN
V/v: Đề xuất nhiệm vụ năm 2013 thuộc Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025"

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các Tỉnh và Thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Sở Công Thương;
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty thuộc Bộ;
- Các Tổ chức Khoa học và công nghệ;
- Các Trường Đại học và Cao đẳng.

Thực hiệnQuyết định số 159/2008/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủvề việc phê duyệt Đề án ''Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành côngnghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn năm 2025", Bộ Công Thương thôngbáo để các đơn vị đề xuất nhiệm vụ thực hiện trong kế hoạch năm 2013 thuộc cácdự án sử dụng kinh phí từ nguồn Ngân sách nhà nước được giao cho Bộ Công Thươngchủ trì thực hiện:

- Đối với dự ánsố 1: "Chương trình khoa học và côngnghệ trọng điểm về công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản”, các đơn vị đềxuất các nội dung tham gia chương trình cho năm 2013 theo Biểu B1 kèm theo. Nội dung đề xuất cần bám sát mục tiêu,nhiệm vụ của Đề án và nhu cầu thực tế về đổi mới, hiện đại hoá công nghệ trongngành công nghiệp khai khoáng, có khả năng áp dụng kết quả vào thực tế nhằm gópphần đẩy mạnh việc đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong ngành.

Căn cứ vào đề xuất củacác đơn vị, Bộ Công Thương sẽ tổ chức các hội đồng tư vấn xác định những nộidung phù hợp để thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện theoquy định.

- Đốivới dự án số 2: “Đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực nghiên cứucủa các tổ chức khoa học và công nghệ trong ngành khai thác và chế biến khoángsản”, các tổ chức khoa học và công nghệ xây dựng các dự án đầu tư chiều sâu,nâng cao năng lực nghiên cứu theo các quy định hiện hành về đầu tư, gửi về Bộđể tổng hợp, tổ chức thẩm định, phê duyệt và đăng ký vốn với các Bộ tổng hợp.

- Đốivới dự án số 3: Đào tạo nguồn nhân lựcphục vụ sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp khai khoáng”, các đơn vịsản xuất và nghiên cứu đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; cáctrường đào tạo đề xuất chương trình, nội dung đào tạo cho năm 2013 theo Biểu B2 kèm theo. Trên cơ sở đề xuất nhu cầucủa các đơn vị, Bộ Công Thương sẽ xem xét, bố trí kế hoạch và phối hợp với cácđơn vị liên quan để tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quảnlý, công nghệ phù hợp.

Tiến độ thực hiện:

- Hồ sơ đăng ký đề xuấtnhiệm vụ thực hiện trong kế hoạch năm 2013 thuộc các dự án sử dụng kinh phí từnguồn Ngân sách nhà nước được giao cho Bộ Công Thương chủ trì thực hiện thuộcĐề án gồm:

+ Công văn đề xuất nhiệmvụ;

+ Bản đăng ký theomẫu đính kèm;

+ Gửi file bản đăngký theo địa chỉ Email: [email protected]ặc [email protected]

- Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký đề xuất nhiệm vụ: ngày 02 tháng 3 năm 2012.

- Nơi nhận Hồ sơ:

+ Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

+ Số 54 Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Thànhphố Hà Nội.

Trong quá trình xây dựng Hồ sơ, nếu có vấn đềgì chưa rõ xin liên hệ với Tổ Giúp việc Ban Điều hành Đề án theo số điện thoại:04.22202436 hoặc 04.22202308./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KHCN, Tổ giúp việc.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang


Biểu B1

Tên đơn vị đăng ký thực hiện:........................

TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀXUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2013

thuộc "Chươngtrình khoa học và công nghệ trọng điểm về công nghệ khai thác và chế biếnkhoáng sản" thực hiện
Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoángđến năm 2015, tầm nhìn năm 2025”

TT

Tên đề tài/ dự án

Đơn vị chủ trì/ phối hợp

Mục tiêu và nội dung chính

Kết quả đạt được và sản phẩm chính của đề tài/ dự án

Thời gian thực hiện
(Bắt đầu, kết thúc)

Kinh phí
(Triệu đồng)

Tổng số

Năm 2013

I.

Nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R-D)

1.

(Ghi rõ: Mục tiêu; Nội dung thực hiện chính)

...

II.

Dự án triển khai sản xuất thử nghiệm sản phẩm (P)

1.

(Ghi rõ: Tên đề tài xuất xứ của dự án; Mục tiêu; Nội dung thực hiện chính; Tên và địa chỉ của đơn vị hoặc doanh nghiệp áp dụng)

...

Biểu B2

Tên đơn vị đăng ký thực hiện:........................

TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀXUẤT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2013

thuộc Dự án Đào tạonguồn nhân lực phục vụ sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp khai khoángthực hiện
Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoángđến năm 2015, tầm nhìn năm 2025”

TT

Tên đơn vị

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Số người

Trình độ

Địa điểm

Thời gian

Kinh phí
dự kiến

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

....

Ghi chú:

- (3) Nội dung đào tạo: Bồi dưỡng nâng caotrình độ quản lý; cập nhật kiến thức về khoa học và công nghệ.

- (5) Trình độ: của đối tượng tham gia lớpđào tạo, bồi dưỡng.

- (6) Địa điểm: dự kiến nơi tổ chức lớp đàotạo, bồi dưỡng.

- (7) Thời gian: dự kiến bắt đầu và kết thúc.


BỘ CÔNG THƯƠNG

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2012

PHIẾU TRÌNH

Kính gửi: Thứ trưởng Lê DươngQuan

Đơn vị trình: Vụ Khoa học và Côngnghệ

Vấn đề trình: Kính trình Thứtrưởng ký Công văn thông báo cho các tổ chức, cá nhân đăng ký đề xuất các nhiệmvụ năm 2013 thuộc “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệpkhai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn năm 2025”.

Các văn bản kèm theo:

- Quyết định số số 159/2008/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Thủtướng Chính phủ về việc phê duyệt Ðề án''Đổi mới và hiện đại hoá công nghệtrong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn năm 2025";

1. Tóm tắt nội dung và kiến nghị (Ý kiến của cơ quan trình; Ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan; Ý kiến của các Vụ phối hợp xử lý):

2. Họ tên, chữ ký và điện thoại của chuyên viên thụ lý:

Trần Minh- P 436

3. Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị:

KT. Vụ trưởng Vụ KHCN

Phó Vụ trưởng

Kính trình Thứ trưởng ký Công văn

Nguyễn Huy Hoàn

Giải quyết của Lãnh đạo Bộ

Độ mật: Mật o Tối mật o Tuyệt mật o

Độ khẩn: Khẩno Thượng khẩn o Hỏa tốc o

Đăng lên mạng LAN: o Đăng lên website: o