BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 243/BXD-KTTC
V/v: Thuê tổ chức tư vấn nước ngoài thực hiện tư vấn đầu tư xây dựng tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Ngân hàng Công thương Việt Nam

Trả lời công văn số 5798/CV-NHCT16 ngày 06/11/2007 của Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc thuê tổ chức tư vấnnước ngoài thực hiện tư vấn đầu tư xây dựng tại Việt Nam, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

1. Ngày 09/08/2007Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chếthuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam, trong quy chế đãquy định thẩm quyền quyết định việc thuê tư vấn nước ngoài, quản lý chi phíthuê tư vấn nước ngoài (nội dung chi phí), quản lý hợp đồng thuê tư vấn nướcngoài...Vì vậy,Ngân hàng Công thương Việt Nam chỉ đạo cácđơn vị liên quan thực hiện theo quy định của quy chế này.

Trường hợp quý cơquan nêu trong công văn số 5798/CV-NHCT16 ngày 06/11/2007 thì việc thuê tổ chứcnước ngoài phải được sự chấp thuận của cấp phê duyệt dự án từ trước khi tiếnhành tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc. Nếu không có sự chấp thuận trước khithi tuyển phương án thiết kế kiến trúc của cấp phê duyệt dự án, khi Nhà thầutrúng tuyển phương án thiết kế kiến trúc liên danh với tư vấn nước ngoài làquyền của Nhà thầu, chi phí thuê tư vấn nước ngoài của Nhà thầu tư vấn thiết kếdo Nhà thầu chịu trách nhiệm và quyết định.

2. Viện Kinh tếXây dựng là đơn vị có chức năng đủ năng lực thẩm tra chi phí thuê tư vấn nướcngoài.

3. Nguyên tắc quảnlý hoạt động của nhà thầu nước ngoài được quy định tại Điều 3 quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/05/2004 về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động củanhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam áp dụng chung, khôngcó ngoại lệ riêng.

Căn cứ hướng dẫntrên, Ngân hàng Công thương Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định hiệnhành./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTTC. THa 8.

KT. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa