BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ,
KHÁM CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243/KCB-NV
V/v chấn chỉnh việc ghi chép thông tin người bệnh trên hồ sơ bệnh án

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Trung tâm Y tế Ngành

Ghi chép hồ sơ bệnh án là một trong những nội dungquan trọng để đảm bảo cho việc theo dõi, quản lý khám bệnh, chữa bệnh, lưu trữvà tra cứu thông tin người bệnh, nghiên cứu khoa học,… Việc giám sát, kiểm tra theodõi chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án là công việc thường xuyên của cán bộ quảnlý bệnh viện và Sở Y tế. Tuy nhiên, qua công tác giám sát, kiểm tra bệnh việntrong thời gian qua, ở một số cơ sở khám chữa bệnh, các thông tin của ngườiđược ghi trong hồ sơ bệnh án ở một số bệnh viện còn chưa đầy đủ theo đúng yêucầu của mẫu hồ sơ bệnh án, đặc biệt là phần (I) thông tin hành chính:

1. Họ và tên

2. Sinh ngày

3. Giới

4. Nghề nghiệp

5. Dân tộc

6. Ngoại kiều

7. Địa chỉ

8. Nơi làm việc

9. Đối tượng

10. Bảo hiểm y tế giá trị đến ngày

11. Họ tên, địa chỉ người nhà khi cần báo tin

Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị các Bệnh viện,Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, các Trung tâm Y tế Ngành khẩn trương chấn chỉnh việc ghi chép hồ sơ bệnhán; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế hồ sơ bệnhán để đảm bảo ghi chép đầy đủ các thông tin theo đúng yêu cầu của mẫu hồ sơbệnh án.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để báo cáo);
- Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê