THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243/TTg-QHQT
V/v phê chuẩn Hiệp định vay dự án xây dựng đường giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, vay vốn ADB.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Chủ tịch nước.

Được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, ngày 02 tháng 12 năm 2011tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký với Đại diện Ngân hàngPhát triển châu Á (ADB) Hiệp định vay cho dự án Xây dựng đường giao thông cáctỉnh miền núi phía Bắc.

Theo Hiệp định vay cho ký, ADB tài trợ 50.045.000 SDR (Quyềnrút vốn đặc biệt) tương đương 80 triệu USD với thời hàn 32 năm, trong đó có 8năm ân hạn; lãi suất cho vay 1%/năm trong thời gian ân hạn và 1,5% trong nhữngnăm tiếp theo.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 đến năm 2017. Cơ quanchủ quản là Ủy ban nhân dân 6 tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang,Yên Bái, Lào Cai, trong đó UBND tỉnh Bắc Kạn là cơ quan điều phối chung.

Theo quy định của pháp luật về ký kết, gia nhập và thực hiệncác điều ước quốc tế, Thủ tưởng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xemxét, phê chuẩn Hiệp định vay đã ký với ADB nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên (kèm Hiệp định);
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: NG, TC,KHĐT, TP, GTVT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh
: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KTN, Cổng TTĐT ;

- Lưu: VT, QHQT (3b).V

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải