BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
VĂN PHÒNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 2430-CV/VPTW
Về một số vấn đề liên quan đến đi công tác ở cơ sở

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương,

Đồng kính gửi:

- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ,

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Côngvăn (số 18-CV/TW, ngày 16-9-2011) yêu cầu các cấp ủy và tổ chức đảng tiếp tụctổ chức thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 11-02-2003 của Bộ Chính trị (khóaIX) và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chế độ đicông tác cơ sở, dự hội nghị, lễ kỷ niệm, lễ hội của các ngành, địa phương, đơnvị và tiếp khách quốc tế.

Tại Hội nghị toàn quốc công tác vănphòng tỉnh ủy, thành ủy (ngày 28 và 29-9-2011), đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên BộChính trị, Thường trực Ban Bí thư đã yêu cầu: khi các đồng chí lãnh đạo Đảng vàNhà nước đến thăm và làm việc với địa phương, đơn vị, không được treo khẩu hiệu“Nhiệt liệt chào mừng …” ở ngoài và trong nơi làm việc của lãnh đạo với địaphương, đơn vị. Việc này cần phải được thực hiện thống nhất và thực hiện ngaytrong toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, nhất làtrong dịp trước, trong và sau tết Nhâm Thìn 2012, một số tỉnh, thành phố, cơ quan,đơn vị khi đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm, làm việcvẫn treo khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng đồng chí …” hoặc “Chào mừng đồng chí…”.

Theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thườngtrực Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, cácban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạochặt chẽ để thực hiện nghiêm chỉnh các quy định nói trên.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo).
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
Hoàng Thanh Khiết